با یاد عمران صلاحی

هر چه یادت می کنم از نیک و بد

باز با یاد تو قلبم می تپد

-           ---- اشکدان خاصه مرا بیاورید         

         ----شاعری بیاد شاعری بزرگ گریه می کند

 اشگ چیست؟

                   قطره های خون دل

                                   کز طریق جشم روی گونه

                                                          شرح درد می دهد

اشگدان چشم خونی مرا بیاورید

در سنین شصت سالگی

گریستن

آخرین علاج درد شاعر است

گریه در عزای یک ستاره /یک ستاره بزرگ عشق

                               آه ای ستاره

ای ستاره عزیز ما /لطیف ما /دلنشین ما

خود بگو چه وقت رفتن تو بود

بچه جوادیه

ستاره جوادیه

   جه وقت خفتن تو بود؟... 

 

                                 

  

 

--

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید