هنوز اینجا خبرهائیست

هنوز اینجا خبرهائیست

هنوز اینجا بیاد تو  تمام چشمه ها اندوهگین و خسته می گریند

هنوز اینجا تمام جان من در انتظار دیدنت تا صبح بیدارست

هنوز اینجا تمام هستی من  از امید و  عشق سرشارست

هنوز اینچا صدای دوست در نه گنبد افلاک  می پیچد

هنوز اینجا خیابان از صدای انفجار عشق آکنده است

هنوز اینجا صدای مرد در آئینه درآئینه ها غمناک  می پیچد .

هنوز اینجا خبر هائیست

هنوز اینجا خبر هائیست

 


...............


  

این تکه ای از یک کار جدید است که بزودی تمام آنرا خواهم آورد

 

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 20 بازدید