درین سرزمین...

درین سرزمین اسب یعنی درخت

و انسان بمعنای نوعی هویج است

زمانی بزرگی سرود

سخن ها بکردار بازی بود

کنون قرنها / سالهابعد از آن

ببیین معنی هر کلامی چگونه است

چنانکه دوار سرم میدهد

درین سرزمین این زمان من توام

ولیکن تو البته من نیستی

تو شاید کلم یا بنوعی گلی

ولیکن من و تو بمعنای ما نیستیم

درین سرزمین روزگاری کسی آمد و شیر مردان این سرزمین را درو کرد

کسی مردکی قلدری

و البته مانند من روستایی کسی

حریف چنین نا کسی نیست

بجای بزرگان و مردان بخرد

کسانی نشستند

که جز چاپلوسی و حرف تملق

بجز خایه مالی

کاری ندارند

 

همیشه زمانی که بار بزرگان این سرزمین بار شد...

کسی مردکی میرسد

 

/ 0 نظر / 35 بازدید