پس از تو...

من این کنار پشت این درخت ها

تو در میان جمع در حضور انجمن

تو و شکوه خنده ها ی دلفریب تو

من و هجوم گریه های دردناک من

چکونه این کتاب سوخت؟؟

چگونه باغ را مصیبت خزان گرفت

گاهواره بوی مرگ داد گور شد

     *******

پس از تو  با غ در عزای تو شکوفه ای نداد

پس از تو آفتاب سرد شد

زمین سکوت کرد

                  شعله ای نداد

پس از تو اسب ها بدشت ها نتاختند

پس از تو شاعران سرود عاشقانه ای نساختند

نگاه کن ٬ نگاه کن

                 ٬بجای چهره های سالم و نشاط بخش زندگان

                                                                           مردگان نشسته اند.

                                                                                 

/ 0 نظر / 27 بازدید