برای پرتو - الف -خ

دوباره جاده بود و راه بود و مرد چابک بر فراز اسب

بیابانی که می راندیم دشت عشق بود و انتهای دوستی - الفت

دریغا یک زمان گوئی کسی درخواب ها ی دور 

                                                صدایم کرد

کسی گوئی صدایم کرد

و من از انتهای بیشه های دور برگشتم

               ****

هنوز  آنجا  کنار بندرخاموش

صدای خسته مردان ماهیگیر می آمد

دوباره روزهای فقر بر گشته است

هلا ای موج ای دریا

چرا احوال مردان جوانت را نمی پرسی

             ***

دوباره کودکان ما

گرسنه سرببالین می نهند هر شب

چرا در بیشه مهتاب

نهال نازک رویا نمی روید

          ****

تنورنان مادر سرد و خاموش است

 هلا ای موج ای دریا

صدای دوست می آید

صدا یک بار دیگر شعر های روزگاران کهن را خواند

ببین بشنو

ببین بشنو

صدای دوست می آید

       ***

بیا یکبار دیگر تا سر باغ رفاقت گام بر داریم

صدایم کن

 

 سیروس مشفقی

24/6/1390

 سیروس مشفقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید