در آزادی و عشق دنباله صفحه اول

من این سرزمین را چنین دوست دارم:

در آزادی و عشق

بحالی که دلها چنین خون نباشند

بروزی که جانها همه سبز باشند

بروزی که جنگی نباشد مگر صلح

                                   آشتی

                                     دوستی

                                           عشق " عشق

                                                          عشق

                 **********

در آزادی و عشق

من این سرزمین را چنین دوست دارم

من این سرزمین را....

 

 

سیروس مشفقی 

سیروس مشفقی                   

...

 

 

سیروس مشفقی

سیروس مشفقی


/ 0 نظر / 19 بازدید