پس ازما...

پس از من اگر دوستی یا رفیقی

           ز احوال  و حال من خسته خاطر خبر خواست

بگوئید :

              آمد "  

                        مصیبت کشید

                                                      رفت

 بگویید این گمشده در جنون را کسی دوستانه بیاری نیامد

بگویید

           نه نه نگویید چیزی نگویید..

کسی که مرا می شناسد

                                      داند   چگونه گذشت

                                                                 داند

تابستان 1391

 سیروس مشفقی

 

 

 

 

 

 

 

                       

/ 0 نظر / 21 بازدید