چه شیرین است اینک مرگ...

چه شیرین است اینک مرگ

درین لحظه که مردی / دستگیرت نیست

و یاری حال و روزت را نمی پرسد

و در ایام پیری جز دروغین تعارفاتی زشت و بی مایه

بخیک خالی حالت نمی بندند

و  مشتی سکه را البته که بایدبپردازند

 

بانبان تهی از مایه ات چیزی نمی ماسد

و کارت خوردن دارو و  رفتن پیش این دزدان این عصر کثیف خالی از مردیست

بگو با من /بگو آیا

کنون جز مرگ راه و چاره ای مانده است؟

/ 0 نظر / 4 بازدید