زبان من از یاد من رفته است

من اکنون کر و کور و گنگم

زبانم بریده است

                        دستم شکسته است

 و پایم بزنجیر این سرنوشت پریشانی و دردمندی

                                                                   بسته است

پس از من اگر دوستی  " دردمندی

                                            ز احوال این زجر دیده خبر خواست

 

بگوئید...

          نه ... نه /// کلامی نگوئید

کسی که مرا می شناسد

                               داند عمرم چگونه گذشت

 

 

سیروس مشفقی

 

1391

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
ریحون بنفش

کسی که مرا می شناسد داند عمرم چگونه گذشت.. عالی استاد