دیدار در پائیز

یک شب از آن شب های   پائیزی

وقتی نمی بارید و می با رید

یک سایه با من در  فرا سوی شب و باران ٬

تا انتهای  سایه ها    آمد

من گفتم و او گفت

او گفت و من گفتم

گفتیم و ناگفتیم و نا گفتیم و گفتیم

تا عاقبت در نهان خویش را سفتیم

                       **************

در آخرین ساعات آنشب

وقتی که می رفتیم و می رفت

از عمق تاریکی و باران

فریاد زد : های

ای گمشده در  خاطرات سرزمین خویش

             یاد شما در خاطر  یارا نتان همواره زنده است                                            

دیگر ندانستم چه میگفت آن غریب آشنا در هوهوی باران 

               

 

/ 0 نظر / 21 بازدید