گشمه نامرد کورپو سوننن 

                گوی اپارسون سل سنی 

یاتما تولکی کل گسینده

       گوی یسین اصلان منی                                                                                              درباره ترجمه این قطعه 

این قطعه که بزبان آذری سروده شده و گفتگوی کوراغلی را شرح میدهد برای ما شاید از نفیس ترین قطعات آذری فولکوری باشد...

دوست داشتم برای واژه فولکور همطرازی خوب پیدا کنم نتوانستم..البته باید توضیح بدهم که در شرایط معاصر که آمیختگی فرهنگ ها تا این حد پیشرفته است شاید لازم نباشد که برای هر واژه ای معادلی پیدا کنیم  ولی خوب شاید بد هم نباشد...

در هر حال در این قطعه شاعر میگوید:از روی پل نامردان عبور مکن ... مگذر ...مرو...بگذار سیل  ترا ببرد

و در سایه روباهان نخواب (پنهان مشو)بگذار شیر ترا بخورد...

 

باقی بقایت...جانم فدایت

بهار1392 سیروس مشفقی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید