می خواهم بگویم...

میخواهم بگویم هر چی که مطلب می بینید در اینحا از شعر (یعنی انواع شعر) ومثنوی و غزل و دو بیتی و .... یا اون چیز هارا که در آینده خواهیددید اگر  ضعیف هستند یا قوی "بد هستند یا خوب و بهر حال هر چه و هر چه همه شان کار های من بنده هستند یعنی طبع آزمائی و نمیدانم آزمایش حالت و حالات و غیره نیستند...

در سینه من مرغ غمگینی است میخواند :

درمانده و مغلوب جنگی سخت نا مطلوب

میحواند این وا مانده و با ناله هایش

می آرد از اعماق روح من خبر ها

تا مثل من سر گشتگان و خسته خاطر ها بخوانند

شاید مرا و مثل خود اعماق جان من بیابند

شاید مرا هم در شمار دردمندیهای جان خود بدانند

 مقصودم اینکه فقط با نظر لطف اگر بنگرید قابل تحمل میشوند این کارها وگرنه .....نه...

                                س-م ١١/١٢/١٣٨٧

/ 0 نظر / 19 بازدید