پرلاشز و ظهیرالدوله

اتفاقی بود که سایت پرلاشز را دیدم . پرلاشز همان گورستان تاریخی  و کهن در فرا نسه    را میگویم که  آرامگاه صادق هدایت نویسنده بزرگ و نامدار و واقع گرای ایران هم در همات جاست. و نه تنها هدایت که  ده ها تن ادیب"شاعر "نویسنده"تئاتری و سینماگر و سیاستمدار و ....و...و.. هم  همگی در آنجا بخاک سپرده شده اند و نمیدانم چرا (که البته میدانم ) یاد ظهیرالدوله افتادم با آن اوضاع براستی نابسامانش.ظهیرالدوله تا چندی پیش آرامگاه هنرمندان ب حساب می آمد و ای کاش نمیامد. باور کنید آدمی از رفتن ب آنجامتاسف میشود. همینقدر بگویم که در یک نگاه سرسری که ب پرلاشز انداختم و در جستجوئی کوتاه کهن ترین آرامگاه متعلق بود ب          دورترین تاریخ بخاک سپاری درپرلاشز حدود 300 سیصد سال است . عکس ها که باندازه کفایت  گویا بودند از دوستان تازه از اروپا آمده هم پرس و جو کردیم همه آنقدر از پاکیزگی و نحوه نگهداشت گورستان سخنان دلپذیر گفتند  در دل آفرین گفتیم ب آن ملت هائی که گذشته ملی خود را پاس میدارند . گذشته ایکه مال آنهاست .افراد و آدم هائیکه بسرزمین آنها تعلق دارد و در   تاریخ سرزمین آنها تاثیر گذاشته ا ند حتی اگر این افراد خائن بوده باشند مگر نه اینکه در تاریخ سرزمین شان موثر بودهاند . تازه ما داریم از هنرمندان و از مدفن زنان و مردان هنری سخن می گوئیم.

 

در یک مجلس یادبودی بودم که بخاطر صادق هدایت نویسنده نامدار و واقعگرای ایران بر پا شده بود .در آنجا هر بار که سخنرانان از هدایت با عنوان مرحوم یاد می کرند بسیار خاطرم مکدر میشد آخر مگر نه اینکه مدام گفته ایم هنرمندان زنده اند و زنده یادند . بهمین دلیل بنظرم یکی دو تا پیشنهاد رسید که اگر رعایت کنیم نه تنها بد نمیشود که فکر میکنم زبان پارسی زیباتر هم بشود و در همین جا از دوستان دیگر هم تمنا دارد اگر در این زمینه مطلبی یا پیشنهادی دارند از طرح آن خودداری نکنند:

اول-واژگانی مانند مرحوم "درگذشته "جنت مکان و خلد آشیان و... از اول  و آخر نام بزرگان ادب و هنر ما بداشته شود

دوم - کوشش شود هر هنرمندی با عنوان ادبی یا هنری خود و تلاشی که در راههای گوناگون انجام داده است نامیده شود مانند نیمایوشیج شاعر و بنیانگذار شعر نو ایران یا یا دکتر باستانی پاریزی استاد تاریخ و مورخ سختکوش-صادق هدایت نویسنده تواناو واقعگرا-و.....

باقی بقا....تا بعد. 

سیروس مشفقی

   

/ 0 نظر / 19 بازدید