کجا رفت ...باید؟؟

کجا رفت باید

کجا از کجا رفت باید ؟؟

درین جا

ودرهر کجائی  که باشی

زمانه همین است و قدر زمانه همین؟..

در آن سو بنوعی مرا محترم می شمارند

در این سو بنوعی  

در آن سو بنوعی بحلقوم من عطر گل می چپانند

 درین سو بنوعی

سر من ازین تاج گل ها بافلاک سود ه است

کجا رفت باید ازین سیل ایثار و مهر و محبت

                   ####

مرا ترس از آنست

که روزی چنان سیل مهر و محبت مرا غرقه سازد

که دیگر مجال تنفس برین بنده بخت وارون نماند...

                   ****

کجا رفت باید

کجا از کجا رفت باید ؟

 

سیروس مشفقی

سیروس مشفقی

 

/ 0 نظر / 22 بازدید