ترا دوست دارم ...ترا دوست

 

ترا مثل مهتاب ها دوست دارم

ترا مثل شبنم "ترا مثل غم

ترا مثل آرامش خواب ها دوست دارم

 

ترا مثل امیدها در فراسوی نومیدی و مرگ

ترا مثل باران که می بارد و سبزی روشنی می تراود بدشت و کویر

ترا مثل خورشیدها دوست دارم

 

ترا مثل باران ...ترا مثل یزدان و جانان

ترا مثل شبنم... ترا مثل غم

ترا مثل نو گشتن روزها مثل هر روز نو

ترا مثل تو ..مثل تو ...متل تو ...مثل تو ...مثل تو

 

 

 

سیروس مشفقی

زمستان 93

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید