سلام ای دوست...

سلام ای دوست ٬

سلام ای خاک دلتنگی٬

سلام ای خوب ٬ای دلتنگ.

  ****

نمیدانی چه پا ییزیست٬

نمیدانی درختان بلند جاده گمنام ٬

بسرگردانی شب های سرگرد انی من مهربان یاران!!

به آ و از حزین برگ ها با من چه میگویند٬

نمیدانی چه پاییزیست٬

نمیدانی چه آورده بسر ما را غم این آسمان کوته دلتنک ٬

نمیدانی ٬ نمیدانی ٬

صمیمی سینه ام را داغ یاران می کشد بر سنگ.

دلیری ها صبوری شد ٬

صبوری  پیر مردی شد گدایی رفت ٬

غم نان باغ های ارجمندی را  ملامت کرد٬

شکفتن در مشوش ذهن نیلوفر معلق ماند٬

کسی زانو بخاک شرمساری کوفت ٬

کسی گردن بد ار سر بلندی د اد

کسی در باد خنجر زد٬

کسی در باد خنجر خورد .......      از پشت چپر های زمستانی بهمن ۱۳۴۷

/ 1 نظر / 96 بازدید
دکتر مجتبی کرباسچی

سلام " صاحبدلان " ایستگاه " شعر واندیشه" است و این بار با " گلدون نازک دل من" و اشعاری از مولوی بروزم منتظر حضور سبزتان هستم دکتر مجتبی کرباسچی