سیری که د ر من است /اینجا و اکنو ن

هر یک از اشتران را در بیابانی نهادهام   @ استقبال اورا که خواهد آمد

او/آن سبز بزرگ که هیچ معلوم نیست امروز نسیم گلستان حضورش از کدام سو می آید

در سیر ی  یرواز  گونه د ر  آمده ام  ببوی آنکه  او را در کدام مجلس به حضوری در یابم

ای سبز / ای همیشه سبز

ای که نامت فانوس راه گمشدگانست

به نوازشی از سر التفات مرا دریاب

                                               در یاب

                                                       در یاب

 

 

                                         

/ 0 نظر / 19 بازدید