در سکوتی این چنین سنگین

بسخن آمدنم دشوار است

لب اگر از لب باز کنم

                             خون و خونابه دل و دستم را ویران خواهد کرد

بسخن آمدنم دشوارست.....

/ 0 نظر / 21 بازدید