با بهروز گلزاری

با استاد بهروز گلزاری که باید بگویم یکی از بزرگان و نو آوران هنر نقاشی معاصر ماست در حدود سالهای 1353 تا1357در روابط عمومی شرکت مخابرات همکار بودم.البته استاد هم مثل دیگربزرگان در آن سالها بسرعت کار می کرد.مثل اینکه احساس میکرد دیراست

احساس می کرد کار هایش مانده است

بسرعت طراحی می کرد و طراحی های خیابانی او شاید بی اغراق یکی ازبزرگترین مجموعه های جامعه شناسی ما در نقاشی باشد...

درآینده باز هم در باره استاد سخن خواهم گفت...

امانکته ای را باید بگویم و آن اینکه چه در آن سالها و چه درین سالها سیل جمعیت است که با خرج و هزینه دولت بخارج می روند اما دریغ از اعزام مردی بزرگ چون استاد بهروزگلزاری که برودو نگاهی ب موزه ها و دانشگاه های هنری اروپابیندازد...و کیست که نداندسفر هایی چنین در اعتلای هنر و دید مردانی چنین چقدر موثر است.هر چند آنقدر که یادمه استاد با خرج خودیکی دو سفر انجام داد..که یکی هم برای معالجه دیسک کمر بود...

 

 

پاییز 1391

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 4 بازدید