ا ز غز ل ها

ا سب  مرا  آماده کن من  رهسپارم

اینک هوای سرزمین دیگری دارم

من می روم   بد رود ای نا آشنایان

دیگر سر ماندن درین ویران ندارم

آن دست ها کز اشک و  خون پروردم افسوس| 

شمعی نخواهد کرد روشن در مزارم

من که تمام عمر یار مردمان بودم

یاری / بیاری نیست اکنون در کنارم

اینک زمان سخت بدرود است : بدرود

گم باد   در   این   سرزمین   سنگ و مزارم 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید