...زحه هایم را..

شعر هایم را می خوانی؟

اسب هایم را می گویم...

نعره هایم - دردهایم را می گویم ..

زجه های  ایام مصیبت را می گویم.........

اسب هایم را می گویم

شعرهایم را می گویم...

 

 

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 4 بازدید