من و یاد تو در ...

 

هنوز این کوچه و این جویبار و این درخت پیر 

ترا یادمن دلتنگ می آرند..

هنوز اینجا درین کوچه ترا از دور می بینم که می آئی

هنوز آن روسری کز ترکمن صحرا برایت هدیه آوردم بسر داری ...

هنوز اما چه میگویم چه می گویم 

بیادت هست 

زفاف آن شب سرشار از عشق و حضور نشئه باران

تو و آن قامت شیرین و آن لبهای شیرین تر

برهنه مثل گل آنجا کنارمن ...

و عطر تند شهوت های انسانی

کنون دردا خور و خواب و فراغت از حضورم رخت بربسته است

کنون درداست  و اندوه فراغ تو

واین درد جدایی...

                             دور بودن از تو و آغوش و باغ تو....

 

           ....................

 

 سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 20 بازدید