شعر هایم ماندند

شعر هایم ماندند

حرف ها را نزدم

قصه هایم  کامل نشدند

روز رفتن آمد

فرصتی نیست خدا حافظ

 

اسب ها را چه  کسی تا سر آبشخور خواهد برد

داس ها  زنگ زدند

داس ها را چه کسی ؟؟

دشت ها را

کوهستان ها را

 

دشت ها را

                     کوهستان ها را

بار دیگر اما مردی دیگر می آید

مردی از دشتستان "از آبادی آن طرف کوهستان :از دریا از جنگل های وحشی

بار دیگر نعره مردی در میدان

بار دیگر مردی در میدان

 

 

س-م

سیروس مشفقی

/ 0 نظر / 21 بازدید