برويم....

برویم

دل به آ بادی آن دورترک بسپاریم

توی آبادی دلها پاک است٬

توی آ بادی دلها سر شار از مهر٬

توی آبادی دل ها با افلاک است...

                                                      از کتاب( این من هستم...)

/ 0 نظر / 20 بازدید