حقوق مرا در کجا خرج کردی ....؟؟؟؟

حقوق مرا در کجا خرج کردی

که من این قدر مانده ام در فقارت

بگو منت  از که بباید کشیدن

که در من نریزد کمی مشت بار حقارت

که تو کارمند جنابعالی دولتی 

بگو که ترا با گدایی و بار فلاکت چکارت

بگفتم غلط کرده  ام گر گه...خورده ام

که گه کارمندان فراوان خورارارت

 

 

 

اول آذر 1396 روز پیزوری دیر شدن حقوق چند میلیون دیناری بنده.....

/ 0 نظر / 51 بازدید