عشق معنی می کند حرف.....

عشق معنی می کند حرف مرا

تا کجا باشی باین   غم   آشنا

ما   با وج   آسمان ها    تاختیم

لیک روح  عشق  را  نشناختیم

چون نشستی سا ل و روزی در گذشت

عشق از ره آمد و از  سر گذشت٬

گر چه ا ین حرف همان ا فسون شده است٬

آن  پریشان روز جان در خون شده است٬

با ز حرف و نکته ای از درد ماست ٬

او که ا ینگونه به حسرت آشناست

با ز بان   مثنوی   احوال       گفت

جز  بیان سر نی د ری نسفت

در بیا بان خلوتی با خو یش داشت

در جنون و عقل راهی می گذاشت.......... 

/ 0 نظر / 22 بازدید