بهار آمد بهار آمد بهاران

بهار آمد بهار آمد بهاران

بهمراه گل و بانگ هزاران

  ببین بر خشک چوبی گل چه بسیار 

کنار گلرخان بوس و کناران                                                                        

 

 

بهاران خجسته باد                                                                                     

/ 0 نظر / 5 بازدید