در آن آخرین رزم ....

در آن آخرین رزم /آن جنگ تاریکی و روشنائی 

نمیدانم آنجا چه شد یا چه پیش آمدی شد که ناگاه

                                   طوفان به اردوی ما حمله ور شد

همه پهلوانان به کشتار  رفتند

و مردان ما یک بیک زیر فرمان رجالگان

زبان بسته و کتف زنجیر

                                به میدان اعدام و رگبار  رفتند

نمیدانم آنجا چه پیش آمد آنجا چه پیش آمد آنجا چه پیش آمد آنجا...

خیانت ز هفتاد جانب   و زیدن  گرفت

               ************

ببین    و ا ژگان  من  ا ز یا د من رفته اند

سر گفتگو با کسم نیست

زبانی که با من سخن گفت دشمن

زبانی دگر بود

           زبانی چنان جن و یاجوج و ماجوج

هم از بابت گفتگو

هم از بابت عهد و پیمان که ما در پس روز تسلیم بستیم

                      ****** 

کمک کن مرا واژگان یاد م  آید

کمک کن ؛کمک کن ...

                  *******

و  آن گاه دشمن بصد حیله و  خوی ددبارگی

                                                           فرود آمد اینجا درین سرزمین مقدس

دروغ و فریب و خیانت

چنان می وزیدی که گوئی سر باز ایستادن ندارد

پیامی که در پشت در و ازه  از مردمی از عدالت سخن گفت

در این سوی ؛  در ساحل سیر دریا و مرز خراسان

بشمشیر تیزی بدل شد که سر های فرزانگان را بتاراج می برد

       ****

بگو اینکه من گفته ام

بگو ...

زبانی دگر  داشت دشمن

 و ما را توانائی فهم آن نه

بدینگونه  ما را سکوتی چنان دردمندانه در بر گرفت

که گوئی  زبان ها سر باز گفتن ندارند

                      ******

 همه سرو های جوان ایستاده بودند

دریغا همه سرو ها  ایستاده مردند

پس آنگاه

                شبی سرد و طولانی و بی سحر

                                                برین جمع در خود فرو رفته

برین جمع ویران گذر کرد

و شب باردیگر وزیدن گرفت...

و ما

و یکبار دیگر برین جمع ویران برین جمع در خود فرو رفته این جمع مفتون وزیدن گرفت..

و شب باردیگر همین جا همین شکل ..

بهر شکل "   شکل فریب و ریا  بر بساط چنین شعبده  شکل دیگر پذیرفت

و شب  ... وشب ... کاش من همچنان لات بودم

و من کاش مثل گذشته عرق  را ببطری سر می کشیدم

و هر شب در آغوش یک ....

آه درد در هر رگم در فغانست...

 

 

سیروس مشفقی

 

پاییز1393

/ 0 نظر / 23 بازدید