تلخ ماندم تتخ

تلخ ماندم ٬تلخ ٬

بسرم سنگ مصیبت بارید

من نو شتم آ تش

آسمان نعره زنان ٬بانگ بر آورد ببار

من نو شتم باران

آسمان شعله کشان ریخت بخاک٬

********

آسمان آتش تنهایی داشت ٬

ماه در آتش تنهایی سوخت٬

روز د ر دیده من زهر فلاکت پاشید

تلخ ماندم ٬تلخ

بسرم سنگ مصیبت بارید ٬

بسرم سنگ مصیبت بارید......

*************

گله بانان شریف ٬

گرگ ها را بسر سفره مردم خو ا ند ند

و شرف

خار چشمان بلا د ید ه ی مظلومان شد

تلخ ماندم ٬تلخ

بسرم سنگ مصیبت بارید

بسرم سنگ مصیبت بارید...

/ 0 نظر / 25 بازدید