بهار آمد /بهار آمد/ بهاران

بخرمنهای گل / بانگ هزاران

ببین بر خشک چوبی گل چه بسیار

کنار گلرخان و جوی باران

 

 

 

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد

 

بهارانت بغم اندر مبادا

 

دلت در گیر درد سر مبادا

لینک
سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml