بهار آمد بهار آمد بهاران   

بهار آمد بهار آمد بهاران

بهمراه گل و بانگ هزاران

  ببین بر خشک چوبی گل چه بسیار 

کنار گلرخان بوس و کناران                                                                        

 

 

بهاران خجسته باد                                                                                     

لینک
سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳۸٩ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml