برای پسرم...   

بزرگ می شوی

پرنده ها در شانه های جوانت لانه می کنند

دختران جوان عاشقت می شوند

و مادرت نگران سلامتت خواهد بود

و من / من آن زمان

خسته /شکسته/

                       از پای افتاده                                           نشسته

در انتظار عصائی که تو برایم می آوری

هم البته اگر

بزخم تیری

             زهر مرضی

                           یا زخم دشنه ای

                    خود از پای

                                        در نیفتاده باشم ....

لینک
یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml