...زحه هایم را..   

شعر هایم را می خوانی؟

اسب هایم را می گویم...

نعره هایم - دردهایم را می گویم ..

زجه های  ایام مصیبت را می گویم.........

اسب هایم را می گویم

شعرهایم را می گویم...

 

 

سیروس مشفقی

لینک
جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml