کنون نوبت رندی و ...   

 

چو  پا ی  دو رنگی درین هستی است.

کنون نوبت رندی و مستی است ؟ک.؟

لینک
دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml