اسب من کجاست ؟ اسبم/ اسبم   

اسب من کجاست ؟ اسبم اسبم

در کجا  گم شد/ پی شد   / ویران شد

در کجا خوابم کردند

در کجا آن یاران را / مردان را / از یادم بردند

 

لینک
یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml