رنگ چشمان تو در یادم نیست ..   

رنگ چشمان تو   د ر  یادم نیست

و رنه  با جنگل رنگین با شب

و ر  نه با شب پره ها با مهتاب

رنگ چشمان ترا می گفتم

تو بیا با من باش

شب به    ا ند ا زه  من تنها نیست

شب پر از زمزمه جنگل ها ست

شب پر از هلهله ی دریا هاست

تو بیا با من باش

 

تو بیا با من باش

تا سحر گاه صمیمیت را

در هم آهنگی پرواز کبوتر هایم

که به اندازه چشمان تو بی اندوهند

و در آواز خوش چلچله های عاشق

که به اندازه چشمان تو پر آوازند

مثل یک زمزمه احساس کنی

تو بیا با من باش

تو ی باغ خاموش

تو ی باغ تاریک

دسته گنجشکان

و صف شب زده ء پرچین ها

همه در راه تو چون  دیده من منتظرند

تو بیا با من باش

رنگ چشمان تو در یادم نیست

ور نه با زمزمه پر چین ها

ور نه با عطر خوش شبدر ها

رنگ چشمان  ترا می گفتم

رنگ چشمان تو در یادم نیست

ور نه من میمردم

ور نه من میمردم  

,
,
لینک
سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml