خورشیدها   

در شامگاه

خورشیدرا

با غرش مرگ آ و ر پنج گلوله مشبک کردند

آنگاه آسمان و زمین

عرصه پرواز خفاشان شد

سرزمین خورشید ها ست سرزمین من

هر روز از کرانه آبی ترین آسمان ها

از آنسوی سنگین ترین کوهستان ها

و از اعماق   عمیق ترین جنگل ها

خورشید ها دوباره می آیند

خورشیدها دوباره می آیند

خورشید ها دو باره می آیند

وپای در راه این عقیده می فشرند

و   جان  در راه این عقیده می با زند

که شب رفتنی است

     سیاهی رفتنی است

                   سکوت رفتنی است

 

 

 

 

 

 

 

لینک
سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml