مرا مادرم در همین سرزمین زاد....   

مر ا مادرم در همین سرزمین زا د ٬

همین جا درا ین دامن کوه ٬ آن دشت ٬این جنگل سبز ٬

                                              آن قلعه ء مانده از روزگاران دور گذشته ٬

درین رود خانه مرا شستشو داد ٬

مرا مادرم در همین سرزمین زاد

*******

همین جا درین دشت٬

مرا درس میهن پرستی و آزادی آموخت ٬

همین جا درین کلبه ٬  قلب مرا از فروغ کرامات هستی بر افروخت.

                 *******

درین راه من سالها با تو بودم ٬

تو ذات حضور همه شعله هایی

من از تو بد ا نش ٬من از تو به عشق ٬

من از تو  به  الفت ٬ من از تو به مهر

من از تو به رویش رسیدم

من از تو به ذات رهایی ٬ به  دانش رسیدم ...  

لینک
یکشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml