دهم...   

اینجا کنار نهر برادر نگاه کن

در پشت هر درخت کمین کرده خنجری

دریا هنوز نعره جانسوز تشنگیست

هشدار بی نشانه ازین راه نگذری

در مقتل خدا سر و جان را فدا نمود

مردی نهاده جان بکف و بسته هردری

اینجا مصاف حق و باطل و پستی و راستیست

یک طفل بسته بقنداق و لشگری

دیگر خبر ز گمشدگان کس نیاورد

منگر ب پرسش دل شوریده سرسری

میخانه را زشور تو سرمیکشد بعشق

اکنون فرا رسیده زمانهای داوری

لینک
پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml