پس ازما...   

پس از من اگر دوستی یا رفیقی

           ز احوال  و حال من خسته خاطر خبر خواست

بگوئید :

              آمد "  

                        مصیبت کشید

                                                      رفت

 بگویید این گمشده در جنون را کسی دوستانه بیاری نیامد

بگویید

           نه نه نگویید چیزی نگویید..

کسی که مرا می شناسد

                                      داند   چگونه گذشت

                                                                 داند

تابستان 1391

 سیروس مشفقی

 

 

 

 

 

 

 

                       

لینک
سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml