هرگز من از این سرزمین ...   

اینجا اگر تشنه است یا سیراب

شب هایمان خاموش یا دامن بدامن روشنی "مهتاب

خورشیدهامان گرم یا سرد است

دل هایمان شاداب یا ویران و پر درد است

اینجا همین جاست

اینجا همین جا میهن ما:میهن ما "میهن ماست

                   ******

هرگز

من از این سرزمین "هرگز نخواهم رفت

آغاز و پایان تمام آرزوهای بزرگ و کوچک من

در خاک پاک این همایون سرزمین است

آری رفیق خوب من قصه چنین است

 

این کار را برای فرشاد ندیمی ساخته ام...بس این مهربان عطشان محبت مرا سیراب می کند...

سیروس مشفقی

 

بهار 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک
دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml