آب را گل ب بکنید   

آب را گل بکنید

بگذارید بسوزد این دشت

بگذارید بمیرد این باغ ...

حاصل آب و درخت و باغی که از من نیست

و برای من نیست ..

و بکام من نیست..

بگذارید همان هرزه علف های بیابان باشد

یا لجنهای لجنزار خیابان باشد

آن کبوتر اگر تشنه بمیرد بهتر

پیر مرد ی که بنان خشکیده قانع باشد

چه مصیبت زده انسانیست

هم اگر گرسنه در کنج خیابان بمیرد اولی تر...

 

لینک
پنجشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٠ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml