برويم....   

برویم

دل به آ بادی آن دورترک بسپاریم

توی آبادی دلها پاک است٬

توی آ بادی دلها سر شار از مهر٬

توی آبادی دل ها با افلاک است...

                                                      از کتاب( این من هستم...)

لینک
جمعه ۱٦ آذر ۱۳۸٦ - سیروس مشفقی

سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml