برای شنیدن صدای سیروس مشفقی به کتابخانه گویا سری بزنید   

 

مچنین صدای دیگر شاعران زمانهای پیش و معاصر

((کتابخا نه گویا))     یا       ((audio library in persian))

 

سیروس مشفقی

لینک
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml