سفر   

من اینک رهسپار سرزمین دیگری هستم

زمان آمد /رسید از ره

کنون بدرود ای  یاران "رفیقان "دوستان "بدرود 

                                                            ما رفتیم 

اگر چه این زمان احوال و حال دیگری داریم

                                                   لیکن ما مدام از خویش می پرسیم 

که از دندان و چنگ این گرسنه گرگها راه نجاتی هست ...

چه شد آخر /  کجا بودند این  دندان و چنگ خون فشان "خونبار

نه اینکه اینهمه در دیگران هست و مرا جان و درون را گرگ هاری نیست 

معاذ ال...

مرا هم در درون خونخوار هاری هست ..

ولی من سو گمندانه مدام از خویش و از نا خویش می پرسم 

که با این هار وحشی "این ستمباره کجا آخر کجایک روز

مصافی سخت خواهم داد

که یا او رگ برگ اعضای جانم را

                                         بدندانهای خون افشان  بدراند

 و یا من این حقیرنحس نا کس را

                             ز اقلیم وجود   خود برون سازم

 

زمستان 1391  

 

 

 

 

سیروس مشفقی               

لینک
یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱ - سیروس مشفقی
سیروس مشفقی

http://c-moshfeghi.persianblog.ir/rss.xml